تست و بازرسی سیلندر های آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است.

کپسول آتش نشانی CO2

از آنجایی که گاز CO2 غیر قابل اشتعال ، بی بو خنثی و غیر رسمی می باشد و وزن آن یکو نیم برابر هوا است و در هنگام اطفا به نحوی سطوح آتش را پوشانده و جانشین اکسیژن می شود و عمل اطفا صورت می گردد.این نوع خاموش کننده برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است.

کپسول آتش نشانی آب و گاز

این نوع خاموش کننده شامل یک کپسول محتوی آب می باشد که عامل  خارج کننده آن گاز نیتروژن است که با فشار درون کپسول تزریق می شود . در آتش سوزی جامدات این خاموش کننده بهترین نوع است .

کپسول آتش نشانی پودری

پودر خاموش کننده عبارت است از مخلوط گردد بعضی مواد شیمیایی که جهت خاموش کردن آتش بکار می رود در آتش سوزی جهت مشتقات نفتی این خاموش کننده کاربرد دارد.

آتش خاموش کن چرخدار

آتش خاموش کنی با مجموع جرم بیش از ۲۰ کیلو گرم که بر روی چرخ هایی نصب شده است و برای حمل و عملیات توسط یک نفر ، طراحی شده است .

متاسفانه بسیاری از بهره برداران ,استفاده کنندگان و شارژ کنندگان کپسول های آتش نشانی از ضرورت انجام آزمون دوره ای و بازرسی این کپسول ها اطلاعات کافی نداشته و از خطرات ناشی از عدم انجام این آزمون ها آگاهی ندارند.

آتش خاموش کن ها با توجه به نوع سیلندر درزدار یا بدون درز بر اساس استاندارد ملی مرتبط ,مورد بازرسی و آزمون دوره ای قرار می گیرند:

کپسول اتش نشانی بدون درز فولادی CO2  بر اساس استاندارد ملی به شماره ۶۷۹۲

کپسول آتش نشانی پودری و دستی  براساس استاندارد ملی به شماره ۸۶۹

کپسول آتش نشانی چرخدار و قابل حمل بر اساس استاندارد ملی به شماره ۹۴۲۴/۲

سیلندر های فولادی آتش نشانی درزدار بر اساس استاندارد ملی به شماره ۱۸۷۵۳

خاموش کننده های دستی و چرخ دار که از نوع قابل حمل می باشند در این استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند.مدت زمان تخلیه کامل خاموش کننده های دستی و چرخ دار حداکثر ۸ ثانیه می باشد لذا بعنوان کمک اولیه قلمداد گردیده و برای حریق های کوچک مناسب هستند. مدت زمان تخلیه خاموش کننده های نوع چرخدار حداکثر ۳ دقیقه میباشد و در کارخانجات و محلهایی که خاموش کننده های دستی برای حریق های بزرگتر کافی نمی باشند مورد استفاده قرار می گیرند. برای بدست آوردن حداکثر کارآیی، مواد اطفاییه موجود نباید هدر رود. لذا وجود افراد آموزش دیده آتش نشان برای استفاده این خاموش کننده ها ضروریست. به منظور حصول اطمینان از شرایط عملیاتی خاموش کننده ها، بازرسی منظم همه انواع خاموش کننده ها باید در تاریخ های مشخص به عمل آید. قطعات یا مواد درونی خاموش کننده ها ممکن است به مرور فاسد شوند و نیاز به تعویض داشته باشند. خاموش کننده ها ظروف تحت فشار هستند و عموماً بایستی با آنها با احتیاط رفتار شود. آزمون ایستابی عامل مهمی می باشد و از آنجایی که خاموش کننده ها تحت فشار زیاد قرار می گیرند، بایستی بر اساس دستورالعمل های سازنده آزمون شوند.

دامنه کاربرد

این استاندارد حداقل الزامات برای خاموش کننده های قابل حمل برای محافظت کلیه کارخانجات، نواحی و تأسیسات (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران) جایی که خطر آتشسوزی وجود دارد استفاده می شوند را مشخص می کند و موارد مواد، عملیات، آزمون ها و بازرسی های سه نوع بشرح ذیل را پوشش می دهد:

۱. خاموش کننده های نوع دستی

  •  خاموش کننده های نوع آبی
  • خاموش کننده های پودر خشک شیمیایی
  •  خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)

۲. خاموش کننده های نوع چرخ دار

  • خاموش کنندههای نوع پودر خشک شیمیایی
  • خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)شش