تست و بازرسی سیلندر های آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

نوعی دستگاه برای خاموش نمودن آتش است.

کپسول آتش نشانی CO2

از آنجایی که گاز CO2 غیر قابل اشتعال ، بی بو خنثی و غیر رسمی می باشد و وزن آن یکو نیم برابر هوا است و در هنگام اطفا به نحوی سطوح آتش را پوشانده و جانشین اکسیژن می شود و عمل اطفا صورت می گردد.این نوع خاموش کننده برای حریق های الکتریکی و الکترونیکی بسیار مناسب است.

کپسول آتش نشانی آب و گاز

این نوع خاموش کننده شامل یک کپسول محتوی آب می باشد که عامل  خارج کننده آن گاز نیتروژن است که با فشار درون کپسول تزریق می شود . در آتش سوزی جامدات این خاموش کننده بهترین نوع است .

کپسول آتش نشانی پودری

پودر خاموش کننده عبارت است از مخلوط گردد بعضی مواد شیمیایی که جهت خاموش کردن آتش بکار می رود در آتش سوزی جهت مشتقات نفتی این خاموش کننده کاربرد دارد.

آتش خاموش کن چرخدار

آتش خاموش کنی با مجموع جرم بیش از 20 کیلو گرم که بر روی چرخ هایی نصب شده است و برای حمل و عملیات توسط یک نفر ، طراحی شده است .

متاسفانه بسیاری از بهره برداران ,استفاده کنندگان و شارژ کنندگان کپسول های آتش نشانی از ضرورت انجام آزمون دوره ای و بازرسی این کپسول ها اطلاعات کافی نداشته و از خطرات ناشی از عدم انجام این آزمون ها آگاهی ندارند.

آتش خاموش کن ها با توجه به نوع سیلندر درزدار یا بدون درز بر اساس استاندارد ملی مرتبط ,مورد بازرسی و آزمون دوره ای قرار می گیرند:

کپسول اتش نشانی بدون درز فولادی CO2  بر اساس استاندارد ملی به شماره 6792

کپسول آتش نشانی پودری و دستی  براساس استاندارد ملی به شماره 869

کپسول آتش نشانی چرخدار و قابل حمل بر اساس استاندارد ملی به شماره 9424/2

سیلندر های فولادی آتش نشانی درزدار بر اساس استاندارد ملی به شماره 18753

خاموش کننده های دستی و چرخ دار که از نوع قابل حمل می باشند در این استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند.مدت زمان تخليه كامل خاموش كننده هاي دستي و چرخ دار حداكثر 8 ثانيه مي باشد لذا بعنوان كمك اوليه قلمداد گرديده و براي حريق هاي كوچك مناسب هستند. مدت زمان تخليه خاموش كننده هاي نوع چرخدار حداكثر 3 دقيقه ميباشد و در كارخانجات و محلهايي كه خاموش كننده هاي دستي براي حريق هاي بزرگتر كافي نمي باشند مورد استفاده قرار مي گيرند. براي بدست آوردن حداكثر كارآيي، مواد اطفاييه موجود نبايد هدر رود. لذا وجود افراد آموزش ديده آتش نشان براي استفاده اين خاموش كننده ها ضروريست. به منظور حصول اطمينان از شرايط عملياتي خاموش كننده ها، بازرسي منظم همه انواع خاموش كننده ها بايد در تاريخ هاي مشخص به عمل آيد. قطعات يا مواد دروني خاموش كننده ها ممكن است به مرور فاسد شوند و نياز به تعويض داشته باشند. خاموش كننده ها ظروف تحت فشار هستند و عموماً بايستي با آنها با احتياط رفتار شود. آزمون ايستابي عامل مهمي مي باشد و از آنجايي كه خاموش كننده ها تحت فشار زياد قرار مي گيرند، بايستي بر اساس دستورالعمل هاي سازنده آزمون شوند.

دامنه کاربرد

اين استاندارد حداقل الزامات براي خاموش كننده هاي قابل حمل براي محافظت كليه كارخانجات، نواحي و تأسيسات (صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران) جايي كه خطر آتشسوزي وجود دارد استفاده مي شوند را مشخص مي كند و موارد مواد، عمليات، آزمون ها و بازرسي هاي سه نوع بشرح ذيل را پوشش مي دهد:

۱. خاموش کننده های نوع دستی

  •  خاموش کننده های نوع آبی
  • خاموش کننده های پودر خشک شیمیایی
  •  خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)

۲. خاموش کننده های نوع چرخ دار

  • خاموش كنندههاي نوع پودر خشك شيميايي
  • خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)شش