تست و بازرسی مخازن CNG

مخزن CNG خودرو یکی از اجزای اصلی سیستم سوخت رسانی گازی است که سوخت گازدر آن ذخیره میگردد.به منظور افزایش قابلیت ذخیره سازی ، سوخت گاز بصورت فشرده با ایجاد فشار تا بیش از 200 بار صورت می گیرد.

تعداد مخازن استفاده شده در خودرو ها ، حجم و طراحی ابعادی آنها وابسته به عوامل گوناگونی نظیر نوع خودرو ، توان موتور و فضای در نظر گرفته شده برای مخازن است.

شرایط طراحی و سرویس برای مخازن CNG ، فشار 200 بار و دمای 15C است و حداکثر عمر یک مخزن معمولا بین 15 تا 20 سال می باشد.