دوره آشنایی با مقررات حمل و نقل ، توزیع ، ذخیره ساری گاز مایع در تاسیسات مطابق استاندارد۸۴۱

 

 

 

شرکت بازرسی و مهندسی آزما گستر نیما با هدف به افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسین و پرسنل محترم مجموعه هایی که در زمینه گاز مایع فعالیت دارند اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورد دوره آشنایی با مقررات حمل و نقل ، توزیع ، ذخیره ساری گاز مایع در تاسیسات مطابق استاندارد ملی ۸۴۱ و همچنین بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های گاز مایع بر اساس استاندارد ملی ۱-۸۴۱ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه موجود می باشد .