دوره آشنایی با مقررات حمل و نقل ، توزیع ، ذخیره ساری گاز مایع در تاسیسات مطابق استاندارد841

 

 

 

شرکت بازرسی و مهندسی آزما گستر نیما با هدف به افزایش سطح آگاهی جامعه مهندسین و پرسنل محترم مجموعه هایی که در زمینه گاز مایع فعالیت دارند اقدام به برگزاری دوره آموزشی در مورد دوره آشنایی با مقررات حمل و نقل ، توزیع ، ذخیره ساری گاز مایع در تاسیسات مطابق استاندارد ملی 841 و همچنین بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر های گاز مایع بر اساس استاندارد ملی 1-841 کرده است که شرح دوره در اطلاعیه موجود می باشد .