دوره بازرسی غیرمخرب در مخازن CNG براساس استاندارد ملی ۶٧٩٢

 

 

با نظر به افزایش آگاهی جامعه مهندسین در زمینه بازرسی سیلندرها مرکز آموزش آزما گستر نیما برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری دوره بازرسی غیرمخرب در مخازن CNG براساس استاندارد ملی ۶٧٩٢ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه می باشد