دوره بازرسي غيرمخرب در مخازن CNG براساس استاندارد ملي ٦٧٩٢

 

 

با نظر به افزایش آگاهی جامعه مهندسین در زمینه بازرسی سیلندرها مرکز آموزش آزما گستر نیما برای اولین بار در کشور اقدام به برگزاری دوره بازرسي غيرمخرب در مخازن CNG براساس استاندارد ملي ٦٧٩٢ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه می باشد