دوره بازرسي و آزمون دوره اي سيلندر بدون درز٦٧٩٢ در دي ماه ١٣٩٧

 

 

مرکز آموزش آزما گستر نیما با همکاری دبیر خانه TC58 اقدام به برگزاری دوره بازرسي و آزمون دوره اي سيلندر بدون درز٦٧٩٢ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه می باشد