دوره بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر بدون درز۶٧٩٢ در دی ماه ١٣٩٧

 

 

مرکز آموزش آزما گستر نیما با همکاری دبیر خانه TC58 اقدام به برگزاری دوره بازرسی و آزمون دوره ای سیلندر بدون درز۶٧٩٢ کرده است که شرح دوره در اطلاعیه می باشد