شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

آزمایشگاه آکرودیته

واحد آزمایشگاه شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزما گستر نیما با کادری مجرب، دارای گواهینامه ۱۷۰۲۵ مورد تائید از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران در حوزه آزمون‌های ادواری انواع سیلندرهای گاز و مخازن تحت فشار و سوپاپ و شیرهای مربوطه

انجام تست‌های مربوط به انواع سیلندرها و شیرها

انجام بازرسی های دوره‌ای و حین ساخت و انجام تست انواع سیلندرهای گازی و آتش‌خاموش کن و شیرهای جریان اضافی و رهانه‌های اطمینان

انجام تست‌های مربوط به مخازن گاز(CNG) خودرویی و جایگاهی

انجام بازرسی های دوره‌ای و حین ساخت و انجام تست انواع سیلندرهای گازی(CNG) مربوط به خودروها و جایگاه‌های سوخت گیری

ارائه خدمات در حوزه‌های:

به منظور دریافت خدمات و مشاوره

با ما در ارتباط باشد