شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

شرکت همکار استاندارد

تدوین استانداردهای ملی در حوزه مکانیک و فلزشناسی

فعال در کمیته‌های فنی و ملی تدوین استانداردهای ملی

پیشرو در تدوین

تدوین بیش از 300 استاندارد ملی کاربردی در حوزه‌ ظروف تحت فشار و صنایع مربوطه،‌مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی ISO از طریق کمیته‌های متناظر فنی TC58، TC52، TC21، TC11 و TC44 

ترویج استانداردهای ملی و بین‌المللی در صنایع مختلف و اشاعه فرهنگ استاندارد در کشور

فعالیت در سازمان بین‌المللی استاندارد

دبیرخانه کمیته متناظر INSO/TC 58

استانداردهای انجمنی مانند

NFPA، API، ASTM و UL

استانداردهای ملی و منطقه ای مانند

BS و EN

استانداردهای پژوهش محور