شرکت مهندسی و بازرسی فنی آزماگستر نیما

Nima Engineering and Technical Inspection Company

۱- مخازن تحت فشار

سیلندر یک تنی کلر

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 6591
INSO 6591
بازرسی-مخازن-گاز مایع- استاندارد ۸۴۱

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 841
INSO 841
بازرسی مخازن تحت فشار

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

ASME SEC VIII DIV1
ASME SEC VIII DIV1

۲- دیگ‌ها

تست دیگ بخار-بازرسی-دوره‌ای

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 4231 & 22156
INSO 4231 & 22156
دیگ آب گرم-آب داغ-استاندارد

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 7911
INSO 7911
بازرسی دیگ های بخار

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

ASME SEC I & ASME SEC IV
ASME SEC I & ASME SEC IV

۳- سیلندرها

بازرسی سیلندرهای فولادی بدون درز

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 9709 PART 1,2,3,4
INSO 6792
آزمون سیلندرهای آلومینیومی بدون درز

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 21065
INSO 6792
بازرسی سیلندرهای کامپوزیتی

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 21293 PART1,2,3,4
INSO 14953
سیلندرهای فولاد کربنی درزدار

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 12775 PART1,2
INSO 18753
سیلندرهای فولاد زنگ نزن درزدار

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 12775 PART 1,2
INSO 18753
سیلندرهای آلومینیومی درزدار

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 18754
INSO 18753
آزمون دوره‌ای سیلندر گاز فولادی-سیلندر اتیلن اکساید

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 4238
INSO 8237
سیلندرهای گاز مایع(LPG)

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 473
INSO 841-1
سیلندرهای CNG خودرویی

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

INSO 7598
INSO 9426 & 9747

۴- بازرسی جوش

آزمون های غیر مخرب(NDT),UT,RT,VT,PT

نوع بازرسی:

حین ساخت

دوره‌ای

معیار بازرسی:

ASME & ASTM
ASME & ASTM